تەختەکلیلی کوردی

 

نەخشەی پیت و هێماکان لەسەر تەختەکلیلی کوردی

لەسەر شێوەی عەرەبی

Arabic Layout

لەسەر شێوەی لاتینی

Arabic Layout

نەخشەی یونیکۆدەکان لەسەر تەختەکلیلی کوردی

لەسەر شێوەی لاتینی

Arabic Layout

بە داگرتنی بەرزکەرەوە (Shift)

Arabic Layout