یونیکۆدی زمانی کوردی

پیتەکان
پیت یونیکۆد
ئ U+0626
ا U+0627
ب U+0628
پ U+067E
ت U+062A
ج U+062C
چ U+0686
ح U+062D
خ U+062E
د U+062F
ر U+0631
ڕ U+0695
ز U+0632
ژ U+0698
س U+0633
ش U+0634
ع U+0639
غ U+063A
ف U+0641
ڤ U+06A4
ق U+0642
ک U+06A9
گ U+06AF
ل U+0644
ڵ U+06B5
م U+0645
ن U+0646
و U+0648
ۆ U+06C6
ھ U+0647
ە U+06D5
ی U+06CC
ێ U+06CE
ژمارەکان
٠ U+0660 ٥ U+0665
١ U+0661 ٦ U+0666
٢ U+0662 ٧ U+0667
٣ U+0663 ٨ U+0668
٤ U+0664 ٩ U+0669

تێبینی:
جیاکردنەوەی ژمارەکان بە بۆر (,) یونیکۆی U+002C بۆ بەکار دەهێنرێت، تاکو بەشێوەی نووسینی کوردی دەربکەوێت. نموونە: ٢,٤٧
نموونەی هەڵە: ٤،٣

ئەو پیتە عەرەبیانەی کە لەسەر تەختەکلیلی کوردی هەیە
ي U+064A ط U+0637 ؤ U+0624 ث U+062B آ U+0622
إ U+0625 أ U+0623 ك U+0643 ض U+0636 ص U+0635
ة U+0629 ظ U+0638 ذ U+0630
هێماکان

نووسەکان هاوتان لەگەڵ هی زمانەکانی تردا، تەنیا دوو جیاوازییان هەیە. بۆر لە کوردیدا پێچەوانەیە. هەروەها هێمای پرسیاریش. لە خشتەکەدا لەگەڵ کۆدەگشتییەکاندا نووسراون.


! U+0021 @ U+0040 # U+0023 $ U+0024 % U+0025 % U+005E
+ U+002B _ U+005F ( U+0028 ) U+0029 * U+002A & U+0026
U+0027 # U+0023 { U+007D } U+007B ] U+005B [ U+005D
, U+060C = U+003D ؟ U+061F | U+007C ~ U+007E : U+003A
\ U+005C _ U+005F ` U+0060 © U+00A9 ¨ U+00A8 § U+00A7
´ U+00B4 » U+00BB · U+00B7 ° U+00B0 ® U+00AE « U+00AB
, U+002C
هەموو مافەکان پارێزراوە بۆ فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زانیاری